Η Νομοθεσία σχετικά με τους ανελκυστήρες

diak-logo-posts

Η Νομοθεσία σχετικά με τους ανελκυστήρες

Βιβλιοθήκη Κοινοχρήστων

Η Νομοθεσία η σχετική με τους ανελκυστήρες, με θέματα που αφορούν τον διαχειριστή της πολυκατοικίας είναι: (περιέχονται στο KYA 28425 τ.Β´ ΦΕΚ 2604 από 22/12/2008 «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» )

Συντήρηση ανελκυστήρα (άρθρο 4, παράγραφος 4)

Η συντήρηση των ανελκυστήρων γίνεται:

 1. Για μονοκατοικίες, κάθε δύο μήνες
 2. Για πολυκατοικίες και ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες, κάθε 45 ημέρες (45) ημέρες (8 φορές τον χρόνο)
 3. Για ανελκυστήρες σε δημόσια κτίρια, για ξενοδοχεία με περισσότερες από 200 κλίνες, για νοσοκομεία και για μεγάλα κτίρια, 2 φορές το μήνα.

Περιοδικοί έλεγχοι και δοκιμές

Οι έλεγχοι και οι δοκιμές πραγματοποιούνται στα πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων από τους αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσης.

Περιλαμβάνουν όλες τις δοκιμές και τους ελέγχους που διενεργούνται κατά την πρώτη εγκατάσταση του ανελκυστήρα, όπως αυτοί προβλέπονταν κατά το χρόνο εγκατάστασης τους, εκτός από τη χρήση δοκιμαστικών βαρών, και επαναλαμβάνονται ως εξής:

 1. Για ανελκυστήρες μέχρι (6) έξι στάσεις, κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε εξαετία.
 2. Για ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξι στάσεις, σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε πενταετία.
 3. Για ανελκυστήρες μέχρι (6) έξι στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε τετραετία.
 4. Για ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξι στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε τριετία ή/και σε ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες.

Επιμερισμός της δαπάνης λειτουργίας του ανελκυστήρα

Όσον αφορά τον επιμερισμό της δαπάνης λειτουργίας του ανελκυστήρος δηλαδή της καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειας για την κίνηση του ως και της δαπάνης τακτικής περιοδικής συντηρήσεως του θα γίνεται με βάση τους συντελεστές του κατωτέρω πίνακα επιμερισμός δαπάνης για κάθε όροφο:

 1. Ισόγειο (περίπτωση βατού δώματος) – Συντελ. 0,30
 2. Ισόγειο (περίπτωση μη βατού δώματος) – Συντελ. 0,30
 3. 1ος Όροφος – Συντελ. 1,00
 4. 2ος Όροφος – Συντελ. 1,10
 5. 3ος Όροφος – Συντελ. 1,20
 6. 4ος Όροφος – Συντελ. 1,30
 7. 5ος Όροφος – Συντελ. 1,40
 8. 6ος Όροφος – Συντελ. 1,50
 9. 7ος Όροφος – Συντελ. 1,60
 10. 8ος Όροφος – Συντελ. 1,70
 11. 9ος Όροφος – Συντελ. 1,80
 12. 10ος Όροφος – Συντελ. 1,90
 13. 11ος Όροφος – Συντελ. 2,00
 14. 12ος Όροφος – Συντελ. 2,10

Για περισσότερους από 12 ορόφους προστίθεται για κάθε όροφο. 0,1 της μονάδος.

Επιμερισμός δαπάνης για κάθε διαμέρισμα:

Αθροίζουμε αρχικά τους ανωτέρω συντελεστές των ορόφων της πολυκατοικίας και το άθροισμα αυτό το παίρνουμε σαν παρανομαστή κλάσματος με αριθμητή τον αντίστοιχο συντελεστή κάθε ορόφου.

Με το κλάσμα αυτό πολλαπλασιάζεται το συνολικό ποσό των δαπανών λειτουργίας του ανελκυστήρα και έτσι βρίσκεται η δαπάνη που αναλογεί σε κάθε όροφο.

Στη συνέχεια η δαπάνη κάθε ορόφου επιμερίζεται αναλογικά με το εμβαδό κάθε διαμερίσματος του ορόφου δηλαδή πολλαπλασιάζεται με κλάσμα πού έχει αριθμητή το εμβαδό κάθε διαμερίσματος και παρανομαστή το συνολικό εμβαδό των διαμερισμάτων του ορόφου.

Με το κλάσμα αυτό πολλαπλασιάζεται το συνολικό ποσό των δαπανών λειτουργίας του άνελκυστήρος και έτσι βρίσκεται ή δαπάνη πού αναλογεί σε κάθε όροφο.

Στη συνέχεια η δαπάνη κάθε ορόφου επιμερίζεται αναλογικά με το εμβαδό κάθε διαμερίσματος του ορόφου δηλαδή πολλαπλασιάζεται με κλάσμα που έχει αριθμητή το εμβαδό κάθε διαμερίσματος και παρανομαστή το συνολικό εμβαδό των διαμερισμάτων του ορόφου.

Παράδειγμα: Έστω πενταώροφη πολυκατοικία με βατό δώμα που στον τρίτο όροφο της έχει 4 διαμερίσματα εμβαδού 30 τ.μ. , 40 τ.μ., 50 τ.μ. και 80 τ.μ. και η συνολική δαπάνη λειτουργίας του ανελκυστήρα ανέρχεται σε 1260 ευρώ.

α) Άθροισμα συντελεστών 5οροφης πολυκατοικίας βάσει του πίνακα.

+ Ισόγειο (βατό δώμα) 0.30
+ 1ος όροφος 1.00
+ 2ος όροφος 1.10
+ 3ος όροφος 1.20
+ 4ος όροφος 1.30
+ 5ος όροφος 1.40
= Σύνολο 6.30

β) Δαπάνη κάθε ορόφου Ισόγειο (βατό δώμα)
0,30/6.30χ 1260 = 60 ευρώ
+ 1ος όροφος 1,00/6.30 χ 1.260 = 200 ευρώ
+ 2ος όροφος 1.10/6.30 x 1.260 = 220 ευρώ
+ 3ος όροφος 1.20/6.30 χ 1.260 = 240 ευρώ
+ 4ος όροφος 1.30/6.30 x 1.260 = 260 ευρώ
+ 5ος όροφος 1.40/6.30 χ 1.260 = 280 ευρώ
= Σύνολο 1.260 ευρώ

γ) Επιμερισμός δαπάνης μεταξύ διαμερισμάτων 3ου ορόφου – Συνολικό εμβαδό των 4 διαμερισμάτων του ορόφου Α=30 τμ., Β=40 τ.μ., Γ=50 τ.μ., Δ=80 τ.μ., δηλ. σύνολον 200 τ.μ. – Δαπάνη ορόφου προς κατανομή 240 ευρώ.
Α διαμέρισμα (των 30 τ.μ.) 30/200×240 = 36 ευρώ
Β διαμέρισμα (των 40 τ.μ.) 40/200×240 = 48 ευρώ
Γ διαμέρισμα (των 50 τ.μ.) 50/200×240 = 60 ευρώ
Δ διαμέρισμα (των 80 τ.μ.) 50/200χ 240 = 96 ευρώ
Σύνολο: 240 ευρώ