Επιμερισμός της δαπάνης λειτουργίας του ανελκυστήρα

δαπάνη ανελκυστήρα

Επιμερισμός της δαπάνης λειτουργίας του ανελκυστήρα

Βιβλιοθήκη Κοινοχρήστων

«Όσον αφορά τον επιμερισμό της δαπάνης λειτουργίας του ανελκυστήρα δηλαδή της καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειας για την κίνηση του ως και της δαπάνης τακτικής περιοδικής συντηρήσεως του θα γίνεται με βάση τους συντελεστές του κατωτέρω πίνακα:

Επιμερισμός δαπάνης για κάθε όροφο:

 1. Ισόγειο (περίπτωση βατού δώματος) Συντελ. 0,30, (περίπτωση μη βατού δώματος Συντελ. 0,002)
 2. 1ος Όροφος Συντελ. 1,00
 3. 2ος Όροφος Συντελ. 1,10
 4. 3ος Όροφος Συντελ. 1,20
 5. 4ος Όροφος Συντελ. 1,30
 6. 5ος Όροφος Συντελ. 1,40
 7. 6ος Όροφος Συντελ. 1,50
 8. 7ος Όροφος Συντελ. 1,60
 9. 8ος Όροφος Συντελ. 1,70
 10. 9ος Όροφος Συντελ. 1,80
 11. 10ος Όροφος Συντελ. 1,90
 12. 11ος Όροφος Συντελ. 2,00
 13. 12ος Όροφος Συντελ. 2,10

Για περισσότερους από 12 ορόφους προστίθεται για κάθε όροφο. 0,1 της μονάδος.

Επιμερισμός δαπάνης για κάθε διαμέρισμα:

Αθροίζουμε αρχικά τους ανωτέρω συντελεστές των ορόφων της πολυκατοικίας και το άθροισμα αυτό το παίρνουμε σαν παρανομαστή κλάσματος με αριθμητή τον αντίστοιχο συντελεστή κάθε ορόφου.

Με το κλάσμα αυτό πολλαπλασιάζεται το συνολικό ποσό των δαπανών λειτουργίας του ανελκυστήρα και έτσι βρίσκεται ή δαπάνη πού αναλογεί σε κάθε όροφο.

Στη συνέχεια ή δαπάνη κάθε ορόφου επιμερίζεται αναλογικά με το εμβαδό κάθε διαμερίσματος του ορόφου δηλαδή πολλαπλασιάζεται με κλάσμα πού έχει αριθμητή το εμβαδό κάθε διαμερίσματος και παρανομαστή το συνολικό εμβαδό των διαμερισμάτων του ορόφου.

Παράδειγμα:

Έστω πενταώροφη πολυκατοικία με βατό δώμα πού στον τρίτο όροφο της έχει 4 διαμερίσματα εμβαδού 30 τ.μ. , 40 τ.μ., 50τ.μ. και 80 τ.μ. και ή συνολική δαπάνη λειτουργίας του ανελκυστήρα ανέρχεται σε 1260 ευρώ .

α) Άθροισμα συντελεστών 5οροφης πολυκατοικίας βάσει του πίνακα.

Ισόγειο (βατό δώμα) 0.30
1ος όροφος 1.00
2ος όροφος 1.10
3ος όροφος 1.20
4ος όροφος 1.30
5ος όροφος 1.40

Σύνολο : 6.30

β) Δαπάνη κάθε ορόφου

Ισόγειο (βατό δώμα) 0,30/6.30χ 1260 =60 ευρώ .
1ος όροφος 1,00/6.30χ 1260 =200 ευρώ .
2ος » 1.10/6.30x 1.260 =220 ευρώ .
3ος » 1.20/6.30χ 1.260 =240 ευρώ .
4ος » 1.30/6.30x 1.260 =260 ευρώ .
5ος. » 1.40/6.30χ 1.260 =280 ευρώ .

Σύνολο : 1.260 ευρώ

γ) Επιμερισμός δαπάνης μεταξύ διαμερισμάτων 3ου ορόφου

– Συνολικό εμβαδό των 4 διαμερισμάτων του ορόφου Α=30 τμ., Β=40 τ.μ., Γ=50 τ.μ., Δ=80 τ.μ., δηλ. σύνολο 200 τ.μ. – Δαπάνη ορόφου προς κατανομή 240 ευρώ .

Α διαμέρισμα. (των 30-τ.μ.) 30/200×240 = 36 ευρώ .
Β διαμέρισμα. (των 40τ.μ.) 40/200×240 = 48 ευρώ .
Γ διαμέρισμα (των 50τ.α.) 50/200×240 = 60 ευρώ
Δ διαμέρισμα (των 80τ.μ.) 50/200χ 240 = 96 ευρώ

Σύνολο: 240 ευρώ

Eάν η συνολική δαπάνη λειτουργίας του ανελκυστήρα ανέρχεται σε 1260 ευρώ ,η κατανομή των δαπανών γίνεται ως εξής :

 • Το άθροισμα των συντελεστών των ορόφων 0,30+1,00+1,30 είναι =2,40
 • Το γινόμενο των επί μέρους συντελεστών 0,30 /1,00/1,10 επί τις επιφάνειες των διαμερισμάτων είναι : 659,59 μ2.
 • Δαπάνη κάθε ορόφου :
 1. Ισόγειο : 0,30/2,40 Χ 1260 =157,50 ευρώ .
 2. Α’ όροφος 1,00/2,40 Χ1260 = 525,00 ευρώ .
 3. Β’ όροφος 1,10 /2,40 Χ 1260 = 577,5 ευρώ .
 • Επιμερισμός δαπάνης μεταξύ διαμερισμάτων :

Α. Ισόγειο :

1. Συνολική επιφάνεια ιδιοκτησιών : 171,40 μ2
2. Δαπάνη ορόφου προς κατανομή : 157,50 ευρώ
3. Δαπάνη Κ1: 47,15/171,40 Χ 157,50 = 43.32 ευρώ .
4. Δαπάνη Ι1: 72,95/171,40 Χ 157,50 = 67.03 ευρώ .
5. Δαπάνη Ι2: 51,30/171,40 Χ 157,50 = 47,15 ευρώ .

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ : 157,50 ευρώ .

Β. Α’ όροφος

1. Συνολική επιφάνεια ιδιοκτησιών : 181,75 μ2
2. Δαπάνη ορόφου προς κατανομή : 525,00 ευρώ .
3. Δαπάνη Α1: 93,65/181.75 Χ 525,00 = 270,52 ευρώ .
4. Δαπάνη Α2: 88,10/181,75 Χ525,00=254,48ευρώ .

ΣΥΝΟΛΟ Α’ΟΡΟΦΟΥ : 525,00 ευρώ

Γ. Β’ όροφος

1. Συνολική επιφάνεια ιδιοκτησιών : 154,54μ2
2. Δαπάνη ορόφου προς κατανομή : 577,50 ευρώ .
3. Δαπάνη Β1: 577,50 ευρώ .

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 157,50 +525,00 + 577,5 = 1260 ευρώ .

Τελικά τα χιλιοστά για κάθε ιδιοκτησία προκύπτουν ως εξής :

1000 Χ Συντελεστής ορόφου /άθροισμα συντελεστών ορόφων Χ Εi ιδιοκτησίας /Εi ολικό i ορόφου .
Όπου Εi ιδιοκτησίας η επιφάνεια της i ιδιοκτησίας και Εi ολικό i ορόφου η επιφάνεια του i ορόφου .

Παράδειγμα : Ι1 =1000 Χ0,30 /2,40 Χ72,95 / 171,40 =34,38 άρα 34 .

Σημείωση : Κατά την άποψη μου θα ήταν δικαιότερο να γίνεται η κατανομή δαπανών βάσει του συνολικού όγκου κάθε ιδιοκτησίας , όμως το γράμμα του νομού καθορίζει το αποτέλεσμα.