Επιχορήγηση για το κόστος εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες

diak-logo-posts

Επιχορήγηση για το κόστος εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες

Κοινόχρηστες ειδήσεις

Επιχορήγηση για το κόστος εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών.

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Περίοδος υποβολής

από 31/10/2014 έως 31/12/2015

Περιοχή εφαρμογής

-Περιφέρεια Αττικής

-Περιφέρεια Θεσσαλίας

-Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

i. Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (Παράρτημα Ι) και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epperaa.gr.

ii. Τεχνικό ελτίο Προτεινόμενης Πράξης (Τ ΠΠ), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υπόδειγμα και οδηγίες συμπλήρωσης του οποίου επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση (Παράρτημα ΙΙ), διατίθενται από την ΕΥ ΕΠΠΕΡΑΑ (Αερ. Παπαναστασίου 34, Αθήνα) και βρίσκονται δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epperaa.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου Τ ΠΠ απορρίπτονται.

iii. Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (Παράρτημα ΙV).

Προϋπολογισμός

€ 15.000.000

Αναλυτικά:

-ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη: 3.000.000 ευρώ

-ΠΕΠ Αττικής: 10.000.000 ευρώ

-ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης: 2.000.000 ευρώ

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνημμένα σε μορφή pdf το υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηματοοικονομική ανάλυση υποβάλλεται σε μορφή Excel.

Σε περιπτώσεις που ορισμένα συνοδευτικά έγγραφα όπως μελέτες, τεύχη δημοπράτησης κ.α. λόγω μεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στη διεύθυνση Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 115 27 Αθήνα, τις ώρες 9:00 – 15:00 το αργότερο έως την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του.

Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία αποστολής την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ