Αλλαγές στην αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου

diak-logo-posts

Αλλαγές στην αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου

Κοινόχρηστες ειδήσεις

Σε τροποποιήσεις για την ολοκλήρωση της ∆ράσης: «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 προχώρησε το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.

Οι ωφελούμενοι από τη δράση είναι αυτοί που έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου από τις 25 Σεπτεμβρίου 2014 και μετά, ημερομηνία κατά την οποία έγινε η ανακοίνωση της δράσης, αλλά δεν έχουν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου έως και τις 31 Αυγούστου 2015.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της χρηµατοδότησης, πρέπει να υποβληθούν στους φορείς πιστοποίησης το αργότερο έως τις 23 Οκτωβρίου 2015.

«Η υποβολή δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της χρηµατοδότησης µετά από την ηµεροµηνία αυτή δεν θεµελιώνει δικαίωµα πληρωµής» όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση.

Ακόμη, γνωστοποιείται ότι μία αίτηση συµµετοχής στη δράση θεωρείται πλήρης εφόσον έχει προσκοµιστεί το σύνολο των δικαιολογητικών έως τις 30 Σεπτεβρίου 2015.

Επιλέξιµα στη δράση είναι τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της δράσης, δηλαδή από τις 25 Σεπτεμβρίου 2014.

Τα παραστατικά θα πρέπει να περιλαµβάνουν µόνο τον εξοπλισµό, τα υλικά και τις υπηρεσίες που αφορούν στην επιχορηγούµενη από τη δράση εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου (δεν πρέπει να περιλαµβάνουν πωλούµενα είδη και υπηρεσίες που δεν σχετίζονται µε τη δράση). Τιµολόγια δεν γίνονται δεκτά στο πλαίσιο της δράσης.

Προβλέπεται συνολική δηµόσια δαπάνη 15.000.000 ευρώ για τη δράση, η οποία θα συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του επιχειρησιακού προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), του ‘Αξονα Προτεραιότητας 7 του επιχειρησιακού προγράµµατος «Μακεδονίας – Θράκης» και του άξονα προτεραιότητας 2 του επιχειρησιακού προγράµµατος «Αττικής» του ΕΣΠΑ 2007-2013.