Κοινόχρηστοι χώροι , χρήση τους και κοινόχρηστες δαπάνες ( Ν. 3741/1929), o οποίος καθορίζει τα ισχύοντα για τα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών

diak-logo-posts

Κοινόχρηστοι χώροι , χρήση τους και κοινόχρηστες δαπάνες ( Ν. 3741/1929), o οποίος καθορίζει τα ισχύοντα για τα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών

Βιβλιοθήκη Κοινοχρήστων

1. Ορισμός των κοινόχρηστων χώρων.

Στο Άρθρο 2 παράγραφος 1 του 3741/1929 βρίσκουμε:

«Αδιαίρετος είναι η ιδιοκτησία, επί του εδάφους, των θεμελίων, των πρωτοτοίχων, της στέγης, των καπνοδόχων, των αυλών, φρεάτων, ανελκυστήρων, βόθρων, εγκαταστάσεων κεντρικής θερμάνσεως, και παντός άλλου πράγματος χρησιμεύοντος προς κοινήν των ιδιοκτητών χρήσιν.»

2. Χρήση των κοινόχρηστων χώρων

Στο Άρθρο 5 παράγραφος α΄ του 3741/1929 βρίσκουμε:«Έκαστος των συνιδιοκτητών δικαιούται να ποιήται απόλυτον χρήσιν των κοινών πραγμάτων, και να προβαίνη εις την επισκευήν και ανανέωσιν αυτών,υπό τον όρο να μη βλάπτη τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών,μηδέ να μεταβάλλη τον συνήθη προορισμόν αυτών.»

Βάσει του παραπάνω άρθρου κάθε ένοικος (ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής ) της πολυκατοικίας έχει την απόλυτη ελεύθερη χρήση των κοινοχρήστων χώρων , όπως κλιμακοστασίου ,ανελκυστήρα , δώματος κ.λ.π

3. Ορισμός των κοινόχρηστων δαπανών

Στο Άρθρο 5 παράγραφος γ΄ του Ν. 3741/1929 βρίσκουμε:

«Κοινά βάρη θεωρούνται η συντήρησις και επισκευή των εν άρθρ. 2 παρ. 1 του παρόντος μερών του ακινήτου, εφ’ ων καθορίζεται αναγκαστική μεταξύ των κατ’ ιδίαν συνιδιοκτητών συνιδιοκτησία και οι παντός είδους φόροι οι βαρύνοντες την κοινήν οικοδομήν.»

Βάσει του παραπάνω άρθρου Οι δαπάνες των κοινοχρήστων διαιρούνται σε δαπάνες που καλύπτουν τα έξοδα χρήσης ( τακτικές πάγιες δαπάνες ) και δαπάνες που καλύπτουν τα έξοδα συντήρησης

Στις δαπάνες χρήσης περιλαμβάνονται το ηλεκτρικό ρεύμα ( κατανάλωση ,λαμπτήρες ασφάλειες πίνακα κ.λ.π.) , το νερό , η καθαριότητα της πολυκατοικίας ( καθαρίστρια , απορρυπαντικά κ.λ.π.) ,το κόστος πετρελαίου ή φυσικού αερίου , η μηνιαία συντήρηση του ανελκυστήρα κ.λ.π.

Στις δαπάνες συντήρησης (δηλαδή έκτακτες δαπάνες όπως οιδαπάνες επισκευής και αντικατάστασης) περιλαμβάνονται οι επισκευές του κτιρίου ( τοπικές και συνολικές , όπως πρόσοψη ,αποχέτευση , πεζοδρόμιο, μόνωση ταράτσας) , η επισκευή του ανελκυστήρα , η επισκευή του καυστήρα κ.λπ.

Στις δαπάνες χρήσης συμμετέχουν ενοικιαστές και ιδιοκτήτες

Στις δαπάνες συντήρησης συμμετέχουν μόνο οι ιδιοκτήτες .

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που υπερισχύει είναι το συμφωνητικό που έχουν υπογράψει μεταξύ τους κατά την υπογραφή της συμφωνίας μίσθωσης ιδιοκτήτης και ενοικιαστής και βάσει αυτού καθορίζονται οι μεταξύ τους σχέσεις.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ : Από το Άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 παράγραφος 1 και 2 του Νόμου 3741/1929 συμπεραίνεται ότι υπάρχουν εξαιρέσεις οι οποίες όμως δεν αφορούν θέματα ανελκυστήρα .