Απόφαση ΑΠΔΠΧ: Λειτουργία ιδιωτικής κάμερας σε πιλοτή πολυκατοικίας

κάμερα ασφαλείας σε πιλοτή

Απόφαση ΑΠΔΠΧ: Λειτουργία ιδιωτικής κάμερας σε πιλοτή πολυκατοικίας

Βιβλιοθήκη Κοινοχρήστων

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δέχθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία οι καταγγελλόμενοι είχαν τοποθετήσει κάμερες παρακολούθησης στην πιλοτή της πολυκατοικίας, χωρίς τη συναίνεση των συνιδιοκτητών.

Σύμφωνα με τα συμπληρωματικά έγγραφα του καταγγέλλοντος η εγκατάσταση του εν λόγω συστήματος βιντεοεπιτήρησης πραγματοποιήθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης των λοιπών συνιδιοκτητών, πλην του καταγγέλλοντα, στην Γενική Συνέλευση της πολυκατοικίας, κατά την οποία οι συνιδιοκτήτες αυτοί δήλωσαν ότι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα επόπτευσης των καμερών.

Εν συνεχεία, ωστόσο, οι συνιδιοκτήτες αυτοί ζήτησαν την απομάκρυνση των καμερών που είχαν τοποθετήσει οι καταγγελλόμενοι, καθώς δεν τους δόθηκε η επιθυμητή πρόσβαση στο σύστημα επόπτευσης των καμερών. Μετά από την επίδοση εξώδικης δήλωσης συνεκλήθη εκ νέου η Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφάσισε την απομάκρυνση του συστήματος.

Οι καταγγελλόμενοι ισχυρίστηκαν ενώπιον της Αρχής ότι υπάρχει μια μόνο κάμερα που είναι τοποθετημένη στην πιλοτή της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την απάντησή τους, το σύστημα βιντεοεπιτήρησης είχε εγκατασταθεί κατόπιν συναίνεσης όλων των ιδιοκτητών πλην του καταγγέλλοντα στη Γενική Συνέλευση της πολυκατοικίας. που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2017.

Η παραμονή του συστήματος βιντεοεπιτήρησης εγκρίθηκε και στις Γενικές Συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο 2019 και τον Μάρτιο 2022, με την προϋπόθεση της πρόσβασης στο σύστημα επόπτευσης των καμερών από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες.

Περαιτέρω, οι καταγγελλόμενοι ισχυρίστηκαν ότι ουδέποτε είχαν αρνηθεί την πρόσβαση στο σύστημα επόπτευσης των καμερών, αλλά οι λοιποί συνιδιοκτήτες δεν θέλησαν να αποκτήσουν πρόσβαση καθώς η κάμερα δεν ήταν ασύρματη και χρειαζόταν τεχνική υποστήριξη, για το κόστος της οποίας ζητούσαν να επιβαρυνθούν οι καταγγελλόμενοι.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, παρ. 4 της εν λόγω με αρ. 1/2011 Οδηγίας της Αρχής, εγκατάσταση κάμερας από μεμονωμένο ιδιοκτήτη ή ένοικο σε κοινόχρηστο χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας ή του κτιρίου για την επιτήρηση προσωπικού οχήματος, επιτρέπεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Να προβλέπεται στον κανονισμό της πολυκατοικίας ή να υπάρχει συναπόφαση των ενοίκων που λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού,

β) Να μην υπάρχει σύστημα βιντεοεπιτήρησης στους χώρους στάθμευσης εγκατεστημένο για λογαριασμό της πολυκατοικίας,

γ) Η κάμερα να εστιάζει μόνο στο επιτηρούμενο όχημα και

δ) Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ή ένοικος να τοποθετήσει με δικά του έξοδα σχετική ευδιάκριτη ενημερωτική πινακίδα σε εμφανές σημείο του χώρου στάθμευσης.

Συνεπώς, σε περιπτώσεις εγκατάστασης συστήματος βιντεοεπιτήρησης από ιδιώτη σε κοινόχρηστο χώρο, όπως η πιλοτή πολυκατοικίας, όπου δεν μπορεί να αποκλειστεί η χρήση από τους υπόλοιπους ενοίκους, η χρήση του συστήματος προσβάλλει υπέρμετρα τα δικαιώματα των προσώπων που κινούνται στον χώρο αυτόν, καθώς ενδέχεται να παρακολουθούνται δραστηριότητες στενά συνδεδεμένες με την προσωπική τους ζωή.

Άρα, χωρίς τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν (του άρθρου 15 παρ. 4 της οδηγίας 1/2011 της Αρχής) η εν λόγω επεξεργασία δεν είναι νόμιμη, καθώς παραβιάζεται το άρθρο 6 παρ. 1 του ΓΚΠΔ.

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η επίμαχη κάμερα που επιβλέπει χώρο στην πιλοτή της πολυκατοικίας είχε εγκατασταθεί για το σκοπό της προστασίας του αυτοκινήτου των καταγγελλομένων, ενώ η εγκατάστασή της είχε γίνει αποδεκτή από τη Γενική Συνέλευση της πολυκατοικίας σε διάφορες συνελεύσεις.

Υπεύθυνοι επεξεργασίας για το εν λόγω σύστημα ήταν από κοινού οι καταγγελλόμενοι, οι οποίοι καθόρισαν πλήρως το σκοπό και τα μέσα ενώ ενεργούν, πρωτίστως, για τη δική τους προστασία.

Με απόφαση που έλαβαν κατά τη Γενική Συνέλευση της 21.06.2022, οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες ήραν τη συναίνεσή τους, μη δεχόμενοι πλέον την προσβολή των προσωπικών δεδομένων τους από τη λειτουργία της κάμερας.

Περαιτέρω, οι καταγγελλόμενοι παρά την υποχρέωση λογοδοσίας που τους βαρύνει κατά το άρθρο 5 παρ. 2 ΓΚΠΔ απέτυχαν να αποδείξουν τη νομιμότητα της εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, αλλ’ αντιθέτως από το υπόμνημά τους προκύπτει ότι παρά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας για την άμεση απομάκρυνση των καμερών, το σύστημα βιντεοεπιτήρησης εξακολουθεί να υφίσταται.

Συνεπώς, πλέον, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί η νομιμότητα της λειτουργίας του συστήματος, καθώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί κάποια από τις νομικές βάσεις του άρθρου 6 παρ. του ΓΚΠΔ, και ιδίως η παρ. 1 στ’ του εν λόγω άρθρου, καθώς τα συμφέροντα των καταγγελλομένων δεν υπερισχύουν των συμφερόντων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των λοιπών συνιδιοκτητών.

Με βάση τα ανωτέρω, η Αρχή κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση να ασκήσει τις κατά το άρθρο 58 παρ. 2 εδάφιο στ΄ του ΓΚΠΔ και το άρθρο 15 παρ. 4 περ. γ’ του ν. 4624/2019 διορθωτικές εξουσίες της σε σχέση με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις και να επιβάλει στους καταγγελλομένους την απαγόρευση επεξεργασίας μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης.

Η απόφαση αυτή πρέπει να εκτελεστεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της παρούσας, οι δε καταγγελλόμενοι έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν σχετικά την Αρχή.